Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
doc
Mẫu số: 10/GTGT - haugiang.gov.vn

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ..... tại ngân hàng ..... (request to refund VAT at the account No) (in the bank) cho những hàng ...

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/ThuTucHanhChinh/CucThue/Mau%20so%2001A%20-%20MTNG.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số..... tại ngân hàng ..... (request to refund VAT at the account No) in the bank) cho những hàng ...

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/ThuTucHanhChinh/CucThue/Mau%20so%2001B%20-%20MTNG.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Title: BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Thietbi2007 Created Date: 3/7/2011 8:24:00 AM

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/4.%20Mau%2001-3-DNHT%20Bang%20ke%20ho%20so%20XNK.doc?attredirects=0

Date added: January 16, 2017 - Views: 1

doc
Mẫu số: 03/GTGT - dncustoms.gov.vn

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế của cơ sở, ... Thue Viet Nam Other titles: Mẫu ...

http://dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
0903286821 - sites.google.com

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ ... Đối với thuế GTGT: ...

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/1.%20Mau%2001-DNHT%20Giay%20de%20nghi%20hoan%20tra.doc?attredirects=0

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
Mẫu số 09-MST - qppl.ninhthuan.gov.vn

Thuế GTGT. 2. Thuế TNDN. 3. ... Tháng 1. Quý 1... 10.000 20.000 100.000 0 70.000 20.000 2. ... Thue Viet Nam Other titles: Mẫu số 09-MST ...

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/2.%20Mau%20so%2009-MST%20(trang%2041).doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
TỔNG CỤC THUẾ - thue.binhphuoc.gov.vn

+ Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu số 01/GTGT. ... http://thue.binhphuoc.gov.vn. 3.

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/Thongbao/HD%20nop%20ho%20so%20khai%20thue%20quy%20I-2015%20%20(2).doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - haiduong.gdt.gov.vn

Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng ... Bạc Liêu 51 Hà Giang 20 Cà Mau 52 Yên Bái 21 Trà Vinh 53 Lào Cai 22 ...

http://haiduong.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/b3f47b29-41cb-41ae-a552-1efcde942413/39_2014_TT-BTC_bh+31-3-2014+hl+1-6-2014.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEb3f47b29-41cb-41ae-a552-1efcde942413

Date added: November 11, 2016 - Views: 2

doc
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - soctrang.gov.vn

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/b95df280413bf461b1f0f5097788edb1/Mau+ho+so+moi+thau+xay+lap+quy+mo+nho-Thong+tu+02.doc?MOD=AJPERES

Date added: September 26, 2016 - Views: 2

doc
cucthue.angiang.gov.vn

Khấu trừ thuế GTGT trên hóa ... 000 đồng/người để tổ chức liên hoan, ... ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1164

Date added: August 19, 2016 - Views: 7

doc
vinhphuc.gdt.gov.vn

... doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu. d. ... Tong Cuc Thue Last modified by: Tong Cuc Thue

http://vinhphuc.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/af8ce16a-d5eb-41fc-ab66-86dad821b5bf/HUONG+DAN+THUC+HIEN+THONG+TU+39.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=af8ce16a-d5eb-41fc-ab66-86dad821b5bf

Date added: September 3, 2016 - Views: 4

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://dauthau.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/DauThau/skhdt_hsmt_goi_12a_vp_lam_viec_cac_ban_cua_tinh_uy_tthue.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 11

doc
TỔNG CỤC THUẾ - cucthue.angiang.gov.vn

... hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... hạn hiệu lực so với ... GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 4

doc
BỘ TÀI CHÍNH - kiemtoanas.com.vn

... thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - dauthau.evn.com.vn

... đồng Nhà thầu bị phạt theo mức quy định tại ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ...

http://www.dauthau.evn.com.vn/LinkClick.aspx?fileticket=J0xqdVBdPcM%3d&tabid=82&mid=612&language=vi-VN

Date added: August 24, 2016 - Views: 1

doc
Ch­ng III - i.vietnamdoc.net

Chương I. Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT ... vốn ho các doanh nghiệp ... thuế GTGT những cái có được quá ít so ...

http://i.vietnamdoc.net/data/file/2015/Thang05/25/gian-lan-thue-GTGT-trong-cac-doanh-nghiep-thuong-mai-o-viet-nam.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 3

doc
GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU

... nếu điều tra viên thấy thực tế đã thay đổi so với thông tin ghi trên bảng kê thì ... không bao gồm thuế GTGT, thuế tiêu thụ ...

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/Tong%20dieu%20tra%20cskt,hc,sn%20nam%202012/7.2.%20Giai%20thich%20phieu%20ca%20the%2021.2.2012(15h40-2722012).doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ ÁP DỤNG ...

Trường hợp doanh nghiệp không tính được đầy đủ thuế GTGT khấu trừ trong quý thì có thể căn ... So với các công trình khác ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 15

doc
Phiếu số: 1A-ĐTDN - pso.hochiminhcity.gov.vn

... thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp ... So với các công trình khác đòi hỏi thiết bị và ...

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=09cb378e-cfb7-4c9a-bd6f-d9bba20c7c5b&groupId=18

Date added: August 26, 2016 - Views: 9

doc
www.mt.gov.vn

... có nội dung sai khác so với bản gốc hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh ...

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/mau%20ho%20so%20yeu%20cau.DOC

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA - vnptdongnai.vn

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
www.mt.gov.vn

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU. CHO THUÊ KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG BẾN CẢNG, CẦU CẢNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGTVT

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/mau%20ho%20so%20moi%20thau.DOC

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithau_18102012.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đầu năm 2013 đều giảm sút đáng kể so với các ... GTGT đã gia hạn số thuế 2.541 ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: December 22, 2016 - Views: 1

doc
nghÞ ®Þnh - thuandao.com

Số: 123 /2008/NĐ-CP . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____ Hà Nội, ngày 08 ...

http://thuandao.com/userfiles/file/legal/20121011140737_2008_nd_123_cp_hdan_thue_gtgt.doc

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - nghean.gov.vn

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

doc
files.thuvienphapluat.vn

... thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ... mại để so sánh là ... Ho. àng ...

http://files.thuvienphapluat.vn/uploads/FileLargeTemp/130_2016_TT-BTC_321858.doc

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
nghÞ ®Þnh - gdt.gov.vn

... bổ sung thì những trường hợp không kê khai, tính thuế GTGT ... giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng ... ho. ặ. c ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
Thủ tục đăng ký thuế và cấp mã số thuế

- Phát sinh tiền thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án ... cuc_thue Other titles:

http://cucthue.binhduong.gov.vn/Luu_tru/tt_dang_ky_mst.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN - danang.gov.vn

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19 /2012/QĐ-UBND. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 ...

http://www.danang.gov.vn/images/danang/file/chinh%20sach%20moi/quyet%20dinh%20ho%20tro%20vao%20KCNC%20DN.doc

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN ...

Vị thế của công ty so với các ... viên EUCA uống trị ho và viên xông ... người tiêu dùng có khuynh hướng mong muốn mau lành bệnh ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
Phiếu số: 1A-ĐTDN - pso.hochiminhcity.gov.vn

thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương ... So với các công trình khác đòi hỏi thiết bị và trình độ tay nghề ...

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=09452f18-3ac7-414a-9ede-6c955cbd9a77&groupId=18

Date added: August 24, 2016 - Views: 7