Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ /vzor

KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ . Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky ako 2.list za ocenený zhustený výkaz výmer

http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/KRYC%C3%8D%20LIST%20PONUKY(2).doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: Keresztes Ildikó

http://www.europarestbar.eu/files/sprievodne_listy.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
VZOR - zupkov.sk

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
VZOR - zupkov.sk

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. ... VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 6:28:00 AM

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - zsdrienovaba.edu.sk

Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: Cenovú ponuku nie je možné rozdeli ... VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Last modified by: Kalna Company:

http://www.zsdrienovaba.edu.sk/documents/verejne%20obstaravanie/malovanie%20vnut%20priestorov.docx

Date added: January 26, 2017 - Views: 1

doc
www.osbdcadca.sk

VEC: Spracovanie cenovej ponuky Vážený obchodný partner, na základe rozhodnutia vlastníkov bytového domu č.: 2455 na ulici J. Kollára v Čadci, Vás ...

https://www.osbdcadca.sk/images/stories/Ponuka_na_sprac_diela_vzor.doc

Date added: March 24, 2017 - Views: 1

doc
Mgr - markusovce.sk

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov)

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_41_02%20CENOV%C3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: January 26, 2017 - Views: 1

doc
www.humenne.sk

Príloha č. 1 Cenová ponuka. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné. Identifikačné údaje uchádzača:

https://www.humenne.sk/download.php?file=s04/sub/Pr%C3%ADloha+%C4%8D.+1+-+vzor+cenovej+ponuky+vybavenie+OH

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

doc
Výzva na predloženie ponuky - kompozitum.sk

Uzatvorená bude kúpna zmluva podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.3 tejto výzvy – Vzor zmluvy. Názov predmetu zákazky: ... Predloženie cenovej ponuky:

http://kompozitum.sk/content/download/docs/vyzva2.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Mgr - mociar.ocu.sk

Predmet cenovej ponuky: (uviesť predmet zverejneného zámeru priameho nájmu, na ktorý sa vzťahuje cenová ponuka záujemcu) P. č.: Parcela: Druh pozemku: ...

http://www.mociar.ocu.sk/dokumenty/vzor_cenovej_ponuky_pre__po.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie je možné cenovú ponuku rozdeli ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Last modified by: Entu

http://www.kamei.sk/download/vyzva.docx

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
ZMLUVA O DIELO č - eurolineslovakia.sk

Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ... Poznámka: Tento vzor zmluvy je vhodný pre jednoduché predmety zmluvy. Zmluva môže byť stručná, ...

http://www.eurolineslovakia.sk/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
www.prievidza.sk

... Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa 01.03.2012, podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľnosti ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20taxi%20sluzba%203hhh.doc

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na opravu plynovej kotolne, ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin

http://sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/03_vyzva.doc

Date added: March 24, 2017 - Views: 1

doc
www.prievidza.sk

... prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa ....., podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľnosti . v k.ú ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20priamy%20najom%20I_.doc

Date added: January 26, 2017 - Views: 1

doc
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU - zss-borinka-nitra.sk

na základe cenovej ponuky predávajúceho. Rozšírenie sortimentu tovaru bude riešené . dodatkami, ...

http://www.zss-borinka-nitra.sk/fileadmin/Dokumenty/RAMCOVA_DOHODA_NA_DODANIE_TOVARU_.doc

Date added: September 14, 2016 - Views: 1

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk - socpoist.sk

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m

http://www.socpoist.sk/2605-ext_dok/55998c

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
SúťažnéPodklady

... v ostatných častiach ponuky a následne aj v zmluve. Vzor formulára "Návrh ... cenovej ponuke predloží ... z cenovej ponuky uchádzača ...

http://www.vosk.sk/file/244_1_8/

Date added: January 26, 2017 - Views: 1

doc
Obec PRAŠICE - kamanova.ocu.sk

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. ... a je súčasťou cenovej ponuky predloženej na základe zverejneného.

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/z%c3%a1mer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Zmluva o vzájomnej spolupráci (dielo)

Cena predmetu tejto zmluvy je určená dohodou obidvoch strán a je stanovená v cenovej ponuke, potvrdení cenovej ponuky alebo v objednávke.

http://www.necarte.sk/download/navrh_zmluvy_svk.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Príloha č - dpmk.sk

Návrh na plnenie jednotlivých kritérií ( tento návrh požadujeme vložiť na začiatok všetkých predložených dokladov ponuky) Vzor cenovej ponuky :

http://www.dpmk.sk/sites/default/files/priloha_c.1_0.doc

Date added: March 24, 2017 - Views: 1

doc
V Z O R“ - zsss.stranka.info

Vec : Výzva na predloženie ponuky – zaslanie. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Doplň predmet zákazky.

http://zsss.stranka.info/stranky/zsss/F/subory/vyzva_na_predlozenie_ponukyvzorupravena.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
VZOR - obecradatice.sk

... uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou na predloženie cenovej ponuky na ... ponuky uchádzačov ... VZOR ...

http://www.obecradatice.sk/wp-content/uploads/2013/07/z%c3%a1pisnica.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Súťažné podklady - užšia súťaž/podprah.s vyšš.cenou

NÁVRH CENOVEJ PONUKY . Údaje o uchádzačovi, ... Obstarávateľská organizácia priloží k tejto časti súťažných podkladov Vzor cenovej ponuky.

http://www.uvn.sk/uvn/ovolight/members/ovo/upload/1449041253.docx

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
vzor: zmluvný servis - upsvar.sk

4. nové zariadenia VT dodané dodávateľom uhradí odberateľ na faktúru podľa odsúhlasenej cenovej ponuky. 5. ... vzor: zmluvný servis Subject: zmluvný servis ...

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/zmluvy_od_2011/DeDBA1/zmluva%20PC%20Team%20-%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De_470729.docx

Date added: March 24, 2017 - Views: 1

doc
Výzva na predkladanie ponúk - barlicka.com

Súčasťou ponuky je aj ... súčasťou návrhu zmluvy je príloha s návrhom cenovej ponuky v tabuľkovej forme a návrh ... vzor vydaného dokladu o ...

http://www.barlicka.com/sia/vyzva_na_predkladanie_ponuk.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
www.voka.sk

Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky pre zákazku podľa § 9 odsek 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ... (vzor cenovej ponuky tvorí .

http://www.voka.sk/rsadmin/foto/podklady_k_vypraco_1409564324.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Súťažné podklady - užšia súťaž/podprah.s vyšš.cenou

VZOR. NÁVRH CENOVEJ PONUKY . Údaje o uchádzačovi, ktoré sú určené na zverejnenie na otváraní obálok (vyplní uchádzač)

http://www.uvn.sk/uvn/ovolight/members/ovo/upload/1384237805.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
www.mas-scv.sk

Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarania. Predložený vzor cenovej ponuky tvorí prílohu č.2.

http://www.mas-scv.sk/e_download.php?file=data/editor/87sk_1.doc&original=Vyzva+VO-Regionalna+znacka.doc

Date added: January 26, 2017 - Views: 1

doc
www.ddadsszvolen.sk

Do cenovej ponuky žiadame uviesť dĺžku záručnej doby na vykonávané opravy a použitý materiál (náhradné diely) ... PRÍLOHA: vzor cenovej ponuky .

http://www.ddadsszvolen.sk/files/Vyzva%20na%20predlozenie%20ponuky_pracovna.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Zmluva o dielo č - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Práce môže zhotoviteľ vykonať až po schválení cenovej ponuky objednávateľom. 5.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania, ...

http://www.lesy.sk/files/OZ/Prievidza/Oprava-lesna-cesta-Poruba-dolina-vzor-zmluvy-o-dielo.doc

Date added: March 24, 2017 - Views: 1