Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

7986 dl's @ 2393 KB/s

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ /vzor

KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ . Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky ako 2.list za ocenený zhustený výkaz výmer

http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/KRYC%C3%8D%20LIST%20PONUKY(2).doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
VZOR - zupkov.sk

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
VZOR - zupkov.sk

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. ... VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 6:28:00 AM

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
www.humenne.sk

Príloha č. 1 Cenová ponuka. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné. Identifikačné údaje uchádzača:

https://www.humenne.sk/download.php?file=s04/sub/Pr%C3%ADloha+%C4%8D.+1+-+vzor+cenovej+ponuky+vybavenie+OH

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

doc
Mgr - markusovce.sk

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov)

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_46_02%20CENOV%c3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Mgr - mociar.ocu.sk

Predmet cenovej ponuky: (uviesť predmet zverejneného zámeru priameho nájmu, na ktorý sa vzťahuje cenová ponuka záujemcu) P. č.: Parcela: Druh pozemku: ...

http://www.mociar.ocu.sk/dokumenty/vzor_cenovej_ponuky_pre__po.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: Keresztes Ildikó

http://www.europarestbar.eu/files/sprievodne_listy.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Príloha č - DPMK

Návrh na plnenie jednotlivých kritérií ( tento návrh požadujeme vložiť na začiatok všetkých predložených dokladov ponuky) Vzor cenovej ponuky :

http://www.dpmk.sk/sites/default/files/images/priloha_-_tabulky.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
VZOR“ - smrekovec.sk

Termín doručenia cenovej ponuky je 6.12.2013 do 12:00 hod. Spôsob predkladania ponúk: ... „VZOR“ Author: Rekreačné zariadenie MV SR Last modified by:

http://smrekovec.sk/download/obstaravanie/vyzva-mrazene-vyrobky.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
www.prievidza.sk

... prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa ....., podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľnosti . v k.ú ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20priamy%20najom%20IV_.doc

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

doc
www.prievidza.sk

... Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa 01.03.2012, podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľnosti ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20taxi%20sluzba%203hhh.doc

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie je možné cenovú ponuku rozdeli ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Last modified by: Entu

http://www.kamei.sk/download/vyzva.docx

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
V Z O R“ - zsss.stranka.info

Vec : Výzva na predloženie ponuky – zaslanie. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Doplň predmet zákazky.

http://zsss.stranka.info/stranky/zsss/F/subory/vyzva_na_predlozenie_ponukyvzorupravena.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Výzva na predloženie ponuky - kompozitum.sk

Uzatvorená bude kúpna zmluva podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.3 tejto výzvy – Vzor zmluvy. Názov predmetu zákazky: ... Predloženie cenovej ponuky:

http://kompozitum.sk/content/download/docs/vyzva2.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Súťažné podklady - užšia súťaž/podprah.s vyšš.cenou

VZOR. NÁVRH CENOVEJ PONUKY . Údaje o uchádzačovi, ktoré sú určené na zverejnenie na otváraní obálok (vyplní uchádzač)

http://www.uvn.sk/uvn/ovolight/members/ovo/upload/1384237805.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
ZMLUVA O DIELO č - eurolineslovakia.sk

Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ... Poznámka: Tento vzor zmluvy je vhodný pre jednoduché predmety zmluvy. Zmluva môže byť stručná, ...

http://www.eurolineslovakia.sk/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

doc
Obec PRAŠICE - kamanova.ocu.sk

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. ... a je súčasťou cenovej ponuky predloženej na základe zverejneného.

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/z%c3%a1mer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Smernica č - osbddk.sk

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. ... komplexnosť cenovej ponuky. referencie s uvedením kontaktu na investora. záruka, pozáručný servis.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 ... - ztt.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponukyVzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.ztt.sk/wp-content/uploads/2015/02/01a_vyzva_ztt_spolon_stretnutia_partnerov.doc

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

doc
VZOR - obecradatice.sk

... uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou na predloženie cenovej ponuky na ... ponuky uchádzačov ... VZOR ...

http://www.obecradatice.sk/wp-content/uploads/2013/07/z%c3%a1pisnica.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 ... - ztt.sk

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ...

http://www.ztt.sk/wp-content/uploads/2015/02/01a_vyzva_ztt_organizcia_workshopov-destinan__manament.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Zmluva o vzájomnej spolupráci (dielo)

Cena predmetu tejto zmluvy je určená dohodou obidvoch strán a je stanovená v cenovej ponuke, potvrdení cenovej ponuky alebo v objednávke.

http://www.necarte.sk/download/navrh_zmluvy_svk.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Zmluva o dielo č - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Práce môže zhotoviteľ vykonať až po schválení cenovej ponuky objednávateľom. 5.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania, ...

http://www.lesy.sk/files/OZ/Prievidza/Oprava-lesna-cesta-Poruba-dolina-vzor-zmluvy-o-dielo-III.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Súťažné podklady - užšia súťaž/podprah.s vyšš.cenou

NÁVRH CENOVEJ PONUKY . Údaje o uchádzačovi, ... Obstarávateľská organizácia priloží k tejto časti súťažných podkladov Vzor cenovej ponuky.

http://www.uvn.sk/uvn/ovolight/members/ovo/upload/1449041253.docx

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Z M L U V A O D I E L O č - lesy.sk

Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, ...

http://www.lesy.sk/files/OZ/Sobrance/ZoD-LC-Kolajka-Strihovec-mosty-vzor.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
www.voka.sk

Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky pre zákazku podľa § 9 odsek 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ... (vzor cenovej ponuky tvorí .

http://www.voka.sk/rsadmin/foto/podklady_k_vypraco_1409564324.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU - zss-borinka-nitra.sk

na základe cenovej ponuky predávajúceho. Rozšírenie sortimentu tovaru bude riešené . dodatkami, ...

http://www.zss-borinka-nitra.sk/fileadmin/Dokumenty/RAMCOVA_DOHODA_NA_DODANIE_TOVARU_.doc

Date added: September 14, 2016 - Views: 1

doc
Výzva na predkladanie ponúk - barlicka.com

Súčasťou ponuky je aj ... súčasťou návrhu zmluvy je príloha s návrhom cenovej ponuky v tabuľkovej forme a návrh ... vzor vydaného dokladu o ...

http://www.barlicka.com/sia/vyzva_na_predkladanie_ponuk.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk - socpoist.sk

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m

http://www.socpoist.sk/2605-ext_dok/55998c

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
www.slovenskyturizmus.sk

Príloha č.1: Výzva na predloženie cenovej ponuky. VZOR: Vyžiadanie ponuky v rámci prieskumu trhu. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.

http://www.slovenskyturizmus.sk/materials/files/fero/2_oslovenie_subjektov.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Vaše logo (ak je k dispozícii) - gt12.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... vzor: BUK 381. ... uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuky, ...

https://www.gt12.sk/uploads/Zverejnovanie/Zmluvy/V%c3%bdzva-VO%20N%c3%a1bytok.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Výberové konanie na zhotoviteľa diela - osbddk.sk

Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Otváranie obálok bude vykonané na výberovej komisii, ktorá je určená zo zástupcov vlastníkov bytového domu č.2159, ...

http://www.osbddk.sk/VK_2159.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
TD Sluzby - zsvs.sk

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... Formulár cenovej ponuky Formulár 1. Finančný výkaz. Hospodárske roky 2010 2011 2012 Ročný obrat v EUR bez DPH.

https://www.zsvs.sk/images/uploads/files/verejne_obstaravanie/zakazky_podla_zakona/podlimitne_zakazky/zitavany_kanalizacia/dozor/Zitavany%20sluzby%20-%20FORMULARE.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Výzva na predkladanie ponúk vzor: - zszavodie.sk

požiadavka na predloženie cenovej ponuky. ... ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. ... Výzva na predkladanie ponúk vzor:

http://zszavodie.sk/wp-content/uploads/2015/01/V%c3%bdzvy.docx

Date added: September 14, 2016 - Views: 1

doc
www.ddadsszvolen.sk

Do cenovej ponuky žiadame uviesť dĺžku záručnej doby na vykonávané opravy a použitý materiál (náhradné diely) ... PRÍLOHA: vzor cenovej ponuky .

http://www.ddadsszvolen.sk/files/Vyzva%20na%20predlozenie%20ponuky_pracovna.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
V Z O R“ - belusa.sk

Ponuky predložené po tomto termíne budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 23. Termín a miesto otvárania obálok s ponukami:

http://www.belusa.sk/dokumenty/obstaravanie/obstaravanie_20090921.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
www.zvjs.sk

Puzdro na pištoľ ČZ vzor 82/83. ks ... že súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. Dátum ...

http://www.zvjs.sk/data/obstaravanie/1698/CENOVA%20PONUKA_3%20listy.docx

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
Príloha č - regionbeskydy.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu. ... Malá tabuľa (15 ks) – vzor A - výška 2000 mm, šírka 300-400 mm, hrúbka 20-30 mm

http://www.regionbeskydy.sk/dokumenty/1308658576_0.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Kalkulácia ceny za predmet zákazky - socpoist.sk

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Kalkulácia ceny za predmet zákazky Author: bam-engli_m

http://www.socpoist.sk/ext_dok-info---27112013---navrhkriterii/56440c

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Zmluvy - spool.sk

Cena tovaru sa dojedná podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

http://www.spool.sk/userfile/files4download/Vzva-na-predkladanie-cenovch-ponk/Kpna_zmluva_vzor___tovar___do_VO_2.doc

Date added: September 5, 2016 - Views: 1

doc
zsssnina.edupage.sk

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 06927 Snina. IČO: 37878247. VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. Verejný obstarávateľ, ktorým je Stredná ...

http://zsssnina.edupage.sk/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_Praca_expertov_a_lektorov.docx

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

doc
S M E R N I C A - www.vcelari.sk

VZOR vyhodnotenia prieskumného konania a zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky . ... Určenie víťaznej cenovej ponuky (obchodné meno, sídlo):

http://vcelari.sk/sites/default/files/.myimages/Smernica-ZSV-1-2013-k-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych-prostriedkov-1-7-2013.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
ZMLUVA O DIELO č - nzbd.sk

Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré nie sú uvedené v cenovej ponuke, ... Náklady na spotrebovanú vodu si zahrnie zhotoviteľ do cenovej ponuky.

http://www.nzbd.sk/uploads/547/ZOD%20VZOR%20%c5%a0FRB.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ... prekontrolujú úplnosť cenovej ponuky podľa zadania ... V cenovej ponuke je nutné toto nacenenie uviesť ...

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

doc
S M E R N I C A - www.vcelari.sk

VZOR vyhodnotenia prieskumného konania a zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky pri zákazkách s nízkymi hodnotami ...

http://vcelari.sk/sites/default/files/.myimages/Smernica-SZV-c-3-2013-k-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych-prostriedkov.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
www.upjs.sk

... Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na: ... dohody ktorej vzor je prílohou č.1 tohto ... v zmysle predloženej cenovej ponuky ...

http://www.upjs.sk/public/media/9744/nh-vyzva-tonery-2013.docx

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
Vážená pani/Vážený pán - uvlf.sk

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Prílohou je vzor zmluvy o dielo ktorú je potrebné doplniť a upraviť na požadovaný predmet plnenia. .

http://www.uvlf.sk/sites/default/files/dokumenty/verejne-obstaravania/vyzva-na-sutaz-zhotovenie-pd.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1

doc
V Z O R“ - kaplna.sk

Predloženie štatutárnym orgánom uchádzača podpísanej cenovej ponuky. ... Vzor tohto prehlásenia bude ... 16. Adresa, na ktorú sa majú byť ponuky ...

http://www.kaplna.sk/vyzva_na_web.doc

Date added: September 29, 2016 - Views: 1