Aktywa Pasywa pdfs

Searching:
pdf
DZANIE BILANSU - kb.osu.edu

Aktywa i pasywa Aktywa obejmuja wszystko co ma wartyose i jest twoja wlasnoscia w dniu bilansu. Naleza do nich tez finansowe zobowiazania twoich wierz?:ieli ...

http://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/66430/CFAES_ESO_1971.pdf;sequence=1

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

Aktywa razem 1 833 701,26 1 862 859,55 Pasywa razem 1 833 701,26 1 862 859,55 Data sporządzenia Podpisy 31.03.2007r. BILANS Stan na Stan na

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2006opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 50,172.22 27,378.88 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 368,883.70 367,485.83

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5258?reporttypeId=3

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
BILANS - gajusz.org.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1,737,290.69 1,847,626.46 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ] ... PASYWA razem (suma poz. A i B) 3,892,816.73 3,966,078.80 Druk: MPiPS.

http://www.gajusz.org.pl/pliki_strony/pobieranie_pliku.php?plik=file-bilans-2015-634.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
BILANS - odraniemen.org

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3,218.16 5,192.96 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 208,266.92 167,448.63

http://www.odraniemen.org/upload_ed/Sprawozdania/2015/Bilans.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
BILANS - tpm.org.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 338,872.12 173,869.58 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ] ... PASYWA razem (suma poz. A i B) 390,363.27 218,928.18 Druk: MPiPS.

http://tpm.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/Bilans-za-2015.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
BILANS - psianiol.org.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1,232,783.69 1,556,928.17 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ] ... PASYWA razem (suma poz. A i B) 1,310,398.78 1,593,397.46 Druk: MPiPS.

http://www.psianiol.org.pl/_files/File/16550.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
BILANS - upload.wikimedia.org

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 pocz ... 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/3/3c/Bilans_Wikimedia_2007.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
Rachunkowość cz. I - NAJPILNIEJSI

Aktywa - kontrolowane przez jednostkę zasoby ... A - aktywa , B - pasywa x - operacja gospodarcza. b) operacje wywołujące tylko zmiany po stronie pasywów;

https://wsgn.files.wordpress.com/2010/10/rachunkowosc-i-sem.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

A Aktywa trwa łe 170 776,40 222 ... Aktywa razem 1 987 364,11 4 226 917,10 Pasywa razem 1 987 364,11 4 226 917,10 Data sporządzenia 22.06.2009 Zarząd Dyrektor ...

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2008opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - WWSSE

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... FUNDACJA EDUKACJA 63 - 000 52'$ :,(/.232/6.$ 3,à68'6.,(*2 17A 0000112797 Stan na 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA ... PASYWA razem (suma poz.

http://www.wwsse.pl/files/10565/bilans.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
sporządzony na dzie 31.12.2006 roku (wersja uproszczona ...

PASYWA Stan na 31.12.2005 Stan na 31.12.2006 ... Aktywa razem 1 680,59 5 281,66 Pasywa razem 1 680,59 5 281,66 Sporządzono Łódź, dnia 31.12.2006 r. ...

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/b/b2/Bilans_2006.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
M E M O R A N D U M PAC/RESO/622 Changes to Local Financial ...

Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny = Aktywa razem – Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Liabilities and Provisions for Liabilities = Provisions for ...

http://www.iata.org/Sites/FMC/Files/A271%20Poland.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 3

pdf
BILANS - Hospicjum Palium

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 1,082,146.81 817,566.98 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\1,163,848.77 961,892.09

http://hospicjum-palium.pl/a/public/wydarzenia1/dook1.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
.5$.2:6.,( 35=('0,( &,( BILANS

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... 0000225750 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A $NW\ZD WUZDáH 10,738,325.35 10,143,876.70 I : ... PASYWA razem (suma poz.

http://warszawa.caritas.pl/wp-content/uploads/2014/11/Bilans-2014-r..pdf

Date added: January 9, 2017 - Views: 1

pdf
www.bssztum.pl

Created Date: 4/22/2011 8:49:18 AM

http://www.bssztum.pl/files/file/270_aktywa_i_pasywa.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE POKONTROLNE RADY

WYKAZ C — AKTYWA I PASYWA AKTYWA PASYWA Środki pieniężne: Zobowiązania na rzecz Rady Najwyższej:

http://www.kofc.org/un/pl/forms/council/1295.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach ...

Aktywa i pasywa • MSSF wymagają ujawnienia wyceny wartości godziwej dla następujących aktywów i pasywów wycenianych w ramach modelu kosztowego:

http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1275645279412/7127240-1355394851218/DC_Fair_Value_PL.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
grupa.energa.pl

Created Date: 7/2/2012 2:03:10 PM

http://grupa.energa.pl/upload/wysiwyg/Fundacja%20ENERGA/2011_Sprawozdanie%20finansowe%20Fundacji%20ENERGA.pdf

Date added: January 9, 2017 - Views: 1

pdf
Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Aktywa Pasywa Aktywa trwałe (płynność pow. 12 m) Kapitał własny Kapitały Stałe Aktywa obrotowe (płynność do 12 m) Kapitał obce KW ...

http://mariusz.pbworks.com/f/Analiza+finansowa4sem.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Plan połączenia Oracle Polska z Maxymiser

B. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz

https://www.oracle.com/us/assets/plan-polaczenia-oracle-polska-2857335-pl.pdf

Date added: January 9, 2017 - Views: 1

pdf
Kawiarnia „Kofeina” - rzeczkowskip.files.wordpress.com

AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 690 200,00 A. Kapitały własne 450 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 4000,00 I. Kapitał podstawowy 450 000,00 II.

https://rzeczkowskip.files.wordpress.com/2010/12/zwrp-kc485tniak-rzeczkowski-teushl-gc485siorek.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
A. Rak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aktywa całkowite = Pasywa całkowite 308 580 823,27 zł 455 966 409,33 zł 613 023 062,87 zł Zobowiązania wobec dostawców 164 658 429,19 zł 256 867 149,54 zł ...

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2247540

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
W. Kaczmarczyk Wroclaw University of Economics

Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 65900000,90 69326800,95 71753238,98 Zobowiązania wobec dostawców (AP) 20201000,00 21251452,00 21995252,82

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2250085_code2029325.pdf?abstractid=2250085&mirid=1&type=2

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
сław University of Eсonomiсs Next year's sales planning for ...

Pasywa í î ó ï ò ò, ì ì z ... Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Aktywa razem Aktywa Przyrost Prognozowany í ô ï ñ ò ô ì ñ ñ, ì ì z ...

http://ssrn.stanford.edu/delivery.php?ID=409065022090123088008064070087113107100012095020070029025083069086096068094098076085122016002103042099002112084005024085121024051037093012023084065090000108029018111081085052072117021029125018119025000023126125099102102111098025089007104029005103097126&EXT=pdf

Date added: December 9, 2016 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE ...

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki ...

http://www.otwarta.org/wp-content/uploads/2016/04/sprawozdanie_finansowe_2015_Otwarta.pdf

Date added: January 8, 2017 - Views: 1

pdf
SF - citibank.com

Aktywa i pasywa na dzieó bilansowy wyceniane sq w nastçpujacy sposób: érodki pienieŽne wycenia sie wedlug ich wartošci nominalnej, powiçkszonej o naliczone

http://www.citibank.com/poland/dmbh/polish/files/sprawozdanie2015.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
Grzegorz Michalski

Przy założeniu, że aktywa powinny stanowić 130%CR, pasywa „automatyczne” 30%CR, do tej pory przedsiębiorstwo nie korzystało z finansowania bankowego [koszty

https://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/planowaniefinansowe_wyklad2013.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 4 050 6 500 9 550 Zobowiązania wobec dostawców (AP) 1 125 2 250 3 575 Kapitał zaangażowany (E+D) 2 925 4 250 5 ...

https://martapietrzyk.files.wordpress.com/2011/01/rozwic485zania_zadac584.pdf

Date added: October 6, 2016 - Views: 1

pdf
KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Fixed Income Global ...

Zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, BGF rozdzieliła pasywa pomiędzy swoje subfundusze (tzn. aktywa Funduszu nie będą używane do

https://www.blackrock.com/kiid/literature/kiid/kiid-lx-bgf-bgf-fixed-income-gbl-opp-hedged-a2-pln-pl-lu0480534915-pl.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
Stock Exchange - sjomsz.strony.ug.edu.pl

aktywa assets pasywa liabilities należności receivables, accounts receivable (Am) / debt(s), debtors (Br) zobowiązania bieżące/krótkoterminowe current liabilities

http://www.sjomsz.strony.ug.edu.pl/pdf/I_MSG/stock_ex_accounting2015.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1

pdf
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ...

AKTYWA OBROTOWE 9 810 878 6 022 087 2 502 847 Zapasy -- ... Pasywa razem : 12 911 609 8 263 62 3 507 376 Wrocław, 16 czerwca 2014 rok,

https://cdnx.livechatinc.com/investorpl/uploads/2014/06/SF_skonsolidowane_2013_LC.pdf

Date added: February 21, 2017 - Views: 1