Aktywa Pasywa pdfs

Searching:
Download
Aktywa Pasywa - Fast Download

Download Aktywa Pasywa from our fatest mirror

BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

4567 dl's @ 6880 KB/s

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

Aktywa razem 1 862 859,55 1 987 364,11 Pasywa razem 1 862 859,55 1 987 364,11 Data sporządzenia Podpisy 31.03.2008 BILANS Stan na Stan na

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2007opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA ASSETS A. Fixed assets

AKTYWA ASSETS A. Majątek trwały A. Fixed assets I. Wartości niematerialne i prawne I. intangibles 1. ... PASYWA LIABILITIES A. Kapitał (fundusz) ...

https://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2012/02/financialstatementssummer2012.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

A Aktywa trwa ... Aktywa razem 4 226 917,10 5 578 125,74 Pasywa razem 4 226 917,10 5 578 125,74 Zarząd Data sporządzenia Dyrektor Naczelny Zarządu Członek Zarządu

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2009opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
sporządzony na dzie 31.12.2005 roku (wersja...

Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 Aktywa razem 1 680,59 Pasywa razem 1 680,59 Sporządzono Łódź, ...

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/1/11/Bilans_31_12_2005.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
STOWARZYSZENIE BILANS JEDNOSTEK NIP:728-25-97-388...

PASYWA Stan na koniec bieżącego roku obrotowego Stan na koniec ... AKTYWA RAZEM 377.023,18 297.846,89 PASYWA RAZEM 377.023,18 297.846,89 Łód ź. 18.03.2011r.

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/a/ad/Wikimedia_BILANS_na_31.12.2010.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - tecza.org

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 582,780.04 560,433.67 Druk: ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ -374,858.35 -504,177.49

http://www.tecza.org/pliki/sprawozdanie_2014/Bilans_2014.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 48,566.39 33,144.75 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 46,085.56 34,097.94

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5131?reporttypeId=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Wyszukiwanie organizacji

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... &+25 *,(: *'$ 6.$ 80-823 *'$ 6. ZA MURAMI 2-10 0000273799 Stan na 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA ... PASYWA razem (suma poz.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/2861?reporttypeId=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
www.bssztum.pl

Created Date: 4/22/2011 8:49:18 AM

http://www.bssztum.pl/files/file/270_aktywa_i_pasywa.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
RYCERZE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE POKONTROLNE RADY...

WYKAZ C — AKTYWA I PASYWA AKTYWA PASYWA Środki pieniężne: Zobowiązania na rzecz Rady Najwyższej:

http://www.kofc.org/un/pl/forms/council/1295.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w...

Aktywa i pasywa • MSSF wymagają ujawnienia wyceny wartości godziwej dla następujących aktywów i pasywów wycenianych w ramach modelu kosztowego:

http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1275645279412/7127240-1355394851218/DC_Fair_Value_PL.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na...

Aktywa całkowite ~TA = Pasywa całkowite TL 123321260,65 157699096,67 192076932,69 Kapitał własny ~E 49328504,26 63079638,67 76830773,07

http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2250725_code2031321.pdf?abstractid=2250725&mirid=2

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
J. Czuk Wroclaw University of Economics

Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 1 286 685 1 390 572 1 484 571 Zobowiązania wobec dostawców (AP) 44 282 83 294 124 043

http://ssrn.stanford.edu/delivery.php?ID=578024126025114007101070030002107105030008032048049017077023077065089081018095099100005045118111046019096067095001005018066002001061058032046124090067118075085103105020078048002017101082121118002027120084087092074104120092122024003072000005031086125020&EXT=pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics...

poniewa ż oznacza to że jest w stanie terminowo zapłaci ć za swoje zobowi ązania. 2 Aktywa i pasywa maj ą wpływ na przychody ze sprzeda ży.

http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2254630_code2040777.pdf?abstractid=2254630&mirid=2

Date added: August 23, 2016 - Views: 1

pdf
A. Sądel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 132 279 132 279 142 432 142 432 Zobowiązania wobec dostawców (AP) 42 345 42 345 45 775 45 775

http://ssrn.stanford.edu/delivery.php?ID=704004065004023015081003077008087101050000093043060085030075100000064081030099088022028107099061116032008084127065080087017085102052030015033019096019065013079114022053051047017109085008127111025014081086069029068081110007066114066027098119099127091098&EXT=pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
Roczne SF 2011 - globaldocuments.morningstar.com

PASYWA Noty 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 ... Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży: 9 - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach

http://globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/document/027902449cb33f1332269e2549fde40b.msdoc/original

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
INFORMACJA DODATKOWA - theravada-pl.wdfiles.com

3 inne aktywa i pasywa wycenia się następująco: należności – w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

http://theravada-pl.wdfiles.com/local--files/cele/Informacja%20dodatkowa%202013%20Fundacja%20Theravada.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
W004A AKTYWA, PASYWA I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE...

W004A Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe w dewizach - 2 W004A A3 Aktywa przychodowe Obowiązuje od III/01 Wartość: W004A(A6+B3+B6+B9+C3)

https://www.knf.gov.pl/Images/W004A_formuly2005_tcm75-4600.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
d.iplsc.com

AKTYWA stan na dzieñ A. AKTYWA TRWALE l. Wartošci niematerialnei rawne 1. ... PASYWA stan na dzieñ KAPITAL WEASNY 30.062015 51 555 308 60 24 534 000 00

http://d.iplsc.com/ebi/09/30/98849/raport-polroczny.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans_2015.pdf - e24files.com

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 471 803,17 740 636,49 A Fundusze własne 767 475,62 738 203,55

https://e24files.com/siepomaga/uploads/attached_file/file/2375/Bilans_2015.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA - ingbank.pl

- inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach 1 543 710,00 1 575 227,08 ... PASYWA Kapitał (fundusz własny) Kapitał (fundusz) podstawowy

https://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1112640

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
(Klasyfikacja aktywów i pasywów - test)

Aktywa ogółem to: a) aktywa trwałe i zobowi ązania długoterminowe b) aktywa trwałe i inwestycje długoterminowe c) aktywa trwałe i aktywa obrotowe

http://ekonomik1.pl/pliki/rachunkowosc/klasyfikacjaaip.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA - izbacoachingu.com

AKTYWA Wyszczególnienie Stan na 31.12.2011r Stan na 31.12.2012r ... PASYWA Wyszczególnienie Stan na 31.12.2011r Stan na 31.12.2012r A. Fundusze własne 690,30 8 641,82

http://www.izbacoachingu.com/userfiles/files/BILANS%202012.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA - ingbank.pl

- inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach 1 575 227,08 1 563 388,89 ... PASYWA Kapitał (fundusz własny) Kapitał (fundusz) podstawowy

https://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1112663

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa - kursy-rachunkowosci.pl

Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. ... Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II.

https://kursy-rachunkowosci.pl/materialy/10a-bilans-wzor.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA - ir.oponeo.pl

AKTYWA RAZEM 63 445,00 52 219,00 PASYWA RAZEM 63 445,00 52 219,00 . Title: Microsoft Word - Bilans.doc Author: msiarkowska Created Date: 5/6/2009 4:02:26 PM ...

http://www.ir.oponeo.pl/files/bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
2007-opinia aktywa pasywa

00030 . Title: 2007-opinia_aktywa_pasywa Created Date: 3/4/2009 2:56:51 PM

https://www.santanderconsumer.pl/download/gfx/santander/userfiles/_public/dokumenty_ogolne/bilans_i_opinia/opinia_bieglego_rewidenta_2006.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
test rach bilans - zs1bratoszewice.pl

Test z zasad rachunkowości - aktywa, pasywa, bilans Uzupełnij brakujące miejsca 1. Do rzeczowych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa zaliczamy:.....

http://www.zs1bratoszewice.pl/upload/assets/file/projekty/Test%20z%20zasad%20rachunkowoci-skadniki%20bilansu%20i%20bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Aktywa Grupy aktywów - phavi.umcs.pl

Aktywa 2009 Pasywa 2009 Aktywa 2008 Pasywa 2008 Maj ątek obrotowy 231864 193097 238812 228673 Zobowi ązania bie żące Maj ątek trwały 0 50864 0 68394 II. 1.

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0302/135709-bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Aktywa

AKTYWA RAZEM 118 688,03 119 692,27 Pasywa A. KAPITA£ FUNDUSZ W£ASNY 118 621,53 118 469,15 I. Kapita³ (fundusz) w³asny 0,00 0,00 II. Zyski/straty z lat ubieg³ych ...

http://www.hospicjum.info.pl/files/bilans-2010.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa - slimak.onet.pl

Aktywa razem Pasywa razem 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 6 657,75. Lp. Wyszczególnienie 01.01-30.09.2014 r. 01.07-30.09.2014 r. 01.01-30.09.2015 r. 01.07-30.09.2015 r.

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20151113_303656/kwartalne_sf_iii_kw_2015_1.pdf/kwartalne_sf_iii_kw_2015_1.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa - slimak.onet.pl

Pasywa Stan na 31.12.2014 r. Stan na 30.06.2015 r. Stan na 30.06.2014 ... Aktywa razem Pasywa razem 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00. Lp.

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20151006_298202/kwartalne_sf_ii_kw_2015_1.pdf/kwartalne_sf_ii_kw_2015_1.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
(piecz BILANS sporządzony na dzień -...

(pieczęć jednostki) BILANS sporządzony na dzień: AKTYWA PASYWA A Aktywa trwałe A Kapitał (fundusz) własny I Wartości niematerialne i

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/peno/z12/site/images/BogumilaBrycz/Bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - pfon.org

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku1 2 A Aktywa trwałe Fundusze własne430,00 - A 21 031,08 - 2 465,96 I Wartości ...

http://www.pfon.org/images/dodatki/2013_sprawozd_finans_bilans.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Pasywa - bip.erzeszow.pl

Stan na koniec Pasywa roku Stan na początek roku Aktywa Suma aktywów 120 146,23 108 155,52 Suma pasywów 120 146,23 108 155,52 IV.

http://bip.erzeszow.pl/file/37582/Bilans%202012.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA - przychodniekozienickie.pl

AKTYWA PASYWA 0 1 2 0 1 2 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

http://www.przychodniekozienickie.pl/bip/images/SPZOZ_PK_BILANS_2009r.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - chrystuskrol.com

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 1 003 405,70 1 486 810,03 A Fundusze własne 1 144 855,44 1 ...

http://www.chrystuskrol.com/index.php/stowarzyszenie-rodzina-kolpinga/sprawozdania/doc_download/60-bilans-2010-r-

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA - sirius.cs.put.poznan.pl

AKTYWA PASYWA Środki trwałe 205 000 Kapitał zapasowy 100 000 Należności krótkoterminowe 80 000 Kapitał podstawowy 319 000 Produkty gotowe 10 000 Zobowiązania

http://sirius.cs.put.poznan.pl/~inf89721/IP_Zadanie.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - pfon.org

AKTYWA - NAZWA POZYCJI POPRZEDNI OKRES NARASTAJĄCO na dzień 2013-12-31 do dnia 2014-12-31 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 ... Razem pasywa 169 713,53 870 565,32

http://www.pfon.org/images/dodatki/2014_sprawozd_finans_bilans.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Pasywa - bip.erzeszow.pl

Stan na koniec Pasywa roku Stan na początek roku Aktywa Suma aktywów 86 442,95 70 055,36 Suma pasywów 86 442,95 70 055,36 IV.

http://bip.erzeszow.pl/file/65760/Bilans%202015%20(2).pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA Wiersz koniec roku - owies.eu

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Kapitał (fundusz) własny 376 366,68 140 237,14 I

https://owies.eu/images/biblioteka/zalaczniki/bilans_rachunek_tlok_2011.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
Metodyka - nbp.pl

Koszt historyczny stosuje się wtedy, gdy aktywa/ pasywa ujmuje się według ceny lub kosztów aktualnych w czasie ich nabycia lub wytworzenia.

https://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/naleznosci_metodyka.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
MAJĄTEK I KAPITAŁ - pracownicy.ue.poznan.pl

Aktywa = Pasywa. (1) Aktywa są to zasoby majątkowe, które spełniają równocześnie następujące warunki: • są kontrolowane przez jednostkę,

http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RF.tekst.01.bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Aktywa 31.12.2012 31.12.2013 TU Allianz Życie A...

Aktywa 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość firmy 0 0 2. ... Pasywa 31.12.2012 31.12.2013 A Kapitał własny 421 565 413 599

https://www.allianz.pl/files/Raport_Roczny_Zycie_2013_pl.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa - d.iplsc.com

Aktywa razem Pasywa razem 3. Fundusze specjalne - - 0,00-IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 63 192,63 70 199,68

http://d.iplsc.com/ebi/11/14/56218/Kwartalne-SF-III-kw-2013.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA 39 611 726,76 38 258 753,24 41 921...

Aktywa razem Pasywa razem Główny Księgowy Członkowie Zarządu. Title: Bilans Author: Kasia Mrozik Subject: Bilans 2002 rok Created Date: 5/8/2014 6:01:57 PM ...

http://lwsm-wrzeszcz.pl/new/wp-content/uploads/2013/11/BILANS-2013-rok.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa A. I. II. III. -...

Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. ... Pasywa razem Rachunek zysków i strat

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/246200/246240/246241/dokument146804.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - blonsko.pl

AKTYWA Rok poprzedni (BO) 2006 PASYWA Rok poprzedni (BO) 2006 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 7467,01 7467,01 I. Wartości niematerialne i prawne

http://www.blonsko.pl/files/bilans%20za%202006r.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA 24 475,73 0,00 A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ...

AKTYWA Stan na koniec Stan na koniec PASYWA Stan na koniec Stan na koniec 2010 2011 2010 2011 0 1 1 0 1 2 A. AKTYWA TRWAŁE 24 475,73 0,00 A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ...

http://opp.fundacja.org/bilans%20za%20rok%202011.pdf

Date added: October 1, 2016 - Views: 1