Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
pdf
LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE ... ushtrojnë në përputhje me afatet e përcaktuara në kreun XI të këtij ligji. 2.

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.8652_date_31.07.2000_per_qeverisjen_vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 11

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE (Ndryshuar me ligjin nr.9208, datë 18.3.2004) ... Në kuptimin e këtij ligji: 1.

http://www.reformaterritoriale.al/ligjet/Legjislacioni_per_Qeverisjen_Vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
L I G J Nr.8752, datë 26.3.2001 PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN ...

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... Ministri i Bujqësisë dhe Ushqimit nxjerr akte nënligjore në zbatim të këtij ligji për

http://kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_i_samt_nr.8752_-viti_2001_0.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006 “PËR ...

Ligji 106/2013 dt.28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE ...

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të komunave. ... fundit nuk bien në kundërshtim me këtë ligj dhe me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%20nr.%209632%2c%20dat%c3%ab%2030.10.2006.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 4

pdf
9208 datë 18.03.2004 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 21 ...

Nr. 8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE . ... Ligji nr. 9208 datë 18.03.2004 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 21

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/07/Ligj-Nr.8652-Per-organizimin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-i-perditesuar.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
Ligji 9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE I ...

Ligji 9632, datë 30.10.2006 . ... me këtë ligj dhe me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 2.

http://gosnishti.com/wp-content/uploads/2016/01/Ligji-Nr.-9632-dt.-30.10.06-Per-Taksat-Vendore-Azhornuar-me-ndryshimin-e-fundit1.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
LIGJ PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE - qkr.gov.al

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të ... Termat e përdorur do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit nr.8652,

http://www.qkr.gov.al/nrc/documents/Ligji%20Nr.%209632.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Ne zbatim te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “ Per statusin e nepunesit civil”, Drejtoria e ...

http://www.durres.gov.al/pdf/konkurimin_vende_pune.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

pdf
LIGJ PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE - qbz.gov.al

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive. Neni 2 ... nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 2.

http://qbz.gov.al/ligje.pdf/taksa%20sistemi/ligji%20per%20sistemin%20e%20taksave%20vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ...

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me ...

http://www.erru.al/doc/ligji_per_rregullat_e_etikes_ne_administraten_publike.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 6

pdf
Për Sistemin e Taksave Vendore - dpttv.gov.al

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të ... Termat e përdorur do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit nr. 8652,

http://www.dpttv.gov.al/DocumentFile/Legjislacioni/Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore.pdf

Date added: October 6, 2016 - Views: 2

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - qbz.gov.al

Nr. 66 16 qershor 2012 P Ë R M B A J T J A Faqe ... nenin 3/1 të këtij ligji, ... i marrë në përputhje me pikën 4 të nenit 33 të ligjit nr. 8652, datë .

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2012/PDF-2012/66-2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E PUNËS E ...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31.07.2000 për ...

https://www.unicef.org/albania/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: December 30, 2016 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr. 76/2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR ...

Në ligjin nr. 9636, ... Pronari ose administratori i mjediseve të përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji apo personi i ... Shpallur me dekretin nr. 8652, ...

http://www.shqiperiajoduhanit.al/uploads/File/ndryshimet%20ne%20ligjin%20anti%20duhan.8%20gusht%202014%20fletore%20zyrtare..pdf

Date added: October 17, 2016 - Views: 3

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

Ligji organik nr. 8652 “Për Organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”. 2. Statuti i Bashkisë (tërësia e akteve vendore në fuqi për t’u aplikuar ...

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

pdf
Qverisja vendore në R.SH, raporti me qeverisjen qendrore ...

Ligji Nr. 8652 datë 31/07/ 2000, “Për qeverisjen vendore’, parashikon pjesëmarrjen e qytetareve/komunitetit ne procedurt e konsultimit ne lidhje me vendimet ...

http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/01/Qverisja-vendore-n%c3%ab-R.SH-raporti-me-qeverisjen-qendrore-.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
Dispozitat Normative Per Arsimin Parauniversitar 2014

• Udhezimi Nr. 38, ... http://www.qarkudiber.gov.al/te-ngarkuara/1.-Ligji-Nr.8652-dat%c3%ab-31.7.2000-Per-organizmin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-1.doc.

http://www.pdfsdocuments.com/dispozitat-normative-per-arsimin-parauniversitar-2014.pdf

Date added: September 3, 2016 - Views: 5

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË SHQIPËRISË ...

bashkive të kategorive të tjera i është njohur me ligjin nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” date. ... (ligji nr. 8405 neni 44)

http://www.flag-al.org/FLAG-AL_ORG_files/manuals/Guide%20to%20Issuing%20Building%20Permits.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

pdf
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR ...

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2006 Ligji për sistemin e taksave vendore Nr. 9632, datë 30.10.2006

http://www.pixel.al/411/ligje/8.%20%20%20Sistemi%20i%20Taksave%20Vendore/1.%20LIGJI%209632%20Date%2030.10.2006%20Ndryshuar%20me%20LIGJ_10146%20date%2028.09.2009,%20Per%20Taksat%20Vendore.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
POLITIKAT E PËRFSHIRJES - unicef.org

1 Ratifikuar me ligjin nr. 7531 datë 11.12.1991 “Për ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve”, 2 Ligji nr. 8652, ...

https://www.unicef.org/albania/Children_Social_Inclusion_Shqip13.pdf

Date added: December 9, 2016 - Views: 1

pdf
Planifikimi i territorit - Nga ligji në reformë

24 Ligji nr. 8652 datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” neni 10, gërma (g). Ky është një ligj organik dhe si i tillë do ...

https://makingpolicieswork.files.wordpress.com/2011/05/planifikimi-i-territorit-nga-ligji-ne-reforme.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 68/2014 PËR DISA ...

Të sigurojë që masat e ndërmarranë zbatim të këtij ligji, ... “Njësitë e qeverisjes vendore” kanë të njëjtin kuptim të dhënë sipas ligjit nr. 8652, ...

https://www.parlament.al/wp-content/uploads/sites/4/2015/10/ligj_nr_68_dt_3_7_2014_18458_11.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME Zyra e ...

7.Ligji Nr.8095, dt.21.03.1996 “Per sherbimin civil ne Republiken e Shqiperise” 8.Ligji Nr.8553, dt.25.11.1999 “Per policine e shtetit”

http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2003-10-inf-sqi.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË BASHKISË ...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20T%c3%8b%20TERRITORIT%20T%c3%8b%20BASHKIS%c3%8b%20KORCE%20(1).pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE 1.

1. Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
V E N D I M : Nr. 42 date 06.12 - peshkopia.com

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-10.html

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
ANALIZE E LEGJISLACIONIT TE QEVERISJES VENDORE

Ligji nr.8652 datë 31/07/2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar, normon veprimtarinë institucionale të organeve të

http://tia.al/Analiza_e_legjislacionit_vendor.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
V E N D I M - peshkopia.com

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-7.html

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

pdf
nga Dixhitalizuar - infocip.org

inbeshtetur ne: Ligji nr. 8652 dt.3 1.07.2000 " Per organizimin dhe funksioniinin e Qeverisjes ... ligji nr. 9936 dt.26.06.2008 " Per

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2011/Vendim%20Nr.16.pdf

Date added: January 2, 2017 - Views: 1

pdf
SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

Raport nr. 27885-ALB SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION ... (Ligji nr. 8652/00) dhe “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të Qeverisjes

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: August 30, 2016 - Views: 3

pdf
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM Departamenti i ...

Ligji Nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, miratuar në 31 korrik të vitit 2000, përbën ligjin organik, që

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/10/Drejt-De-Centralizimit-Nj%c3%ab-Analiz%c3%ab-e-Mjedisit-Mund%c3%absues-p%c3%abr-Decentralizimin-n%c3%ab-Shqip%c3%abri.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 4

pdf
D E K R E T PËR - illyriapress.com

të prokurimit publik, ndërkohë që ligji nr.9643, ... Kushtetutës si dhe ligjin nr.8652 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

http://illyriapress.com/illyria_content/uploads/2015/08/Dekret-per-kthim-ligj-nr.-93-Turizmi.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
R E L A C I O N PËR PROJEKTLIGJIN “ PËR DISA SHTESA NË LIGJIN ...

Meqenëse ligji nr.8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar, ... Pika 3, e nenit 10, të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000, ...

https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2015/11/relacioni_shtese_8308_transportet_rrugore_15573_1.pdf

Date added: January 2, 2017 - Views: 2

pdf
L I G J - shtetiweb.org

Nr. 8927, datë 25.7.2002 . PËR ... “Institucione qendrore në nivel vendor”, në kuptim të këtij ligji, janë të gjitha ... nenit 33 të ligjit nr.8652, ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2012/10/Ligji-per-prefektin.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 3

pdf
Paketa Ligjore - shtetiweb.org

Ligji “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, nr. 8652, korrik 2000, (Ligji Organik), 2. ... Ligji nr. 8979, datë 12 dhjetor 2002, ...

http://shtetiweb.org/paketa-ligjore/?print=pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
LIGJ PËR I NDRYSHUAR Dixhitalizuar - vendime.al

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të komunave. ... ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/07/PER-SISTEMIN-E-TAKSAVE-VENDORE-i-perditesuar.pdf

Date added: January 13, 2017 - Views: 1

pdf
RRITJA E TRANSPARENCËS DHE PROMOVIMI I VENDIMMARRJES ME ...

Ligji nr.8652 datë 31/07/2000, i ndryshuar, normon me hollësi procesin e shqyrtimit, votimit dhe shpalljes së akteve të këshillave bashkiakë/komunalë. Votimi ...

http://tia.al/wp-content/uploads/2014/04/RRITJA-E-TRANSPARENC%c3%8bS-DHE-PROMOVIMI-I-VENDIMMARRJES-ME-PJES%c3%8bMARRJE-N%c3%8b-QEVERISJEN-VENDORE-NE-SHQIP%c3%8bRI-1.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
MANUAL PER TE ARDHURAT VENDORE - shtetiweb.org

Ligji nr.8652, daët 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” ... Ligji nr. 10146, datë 28.9.2009, ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2015/04/manual_per_te_ardhurat_vendore.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

pdf
Vendimi Nr.13 Date 06.06. 2007 - Per miratimin e Buxhetit te ...

Keshilli i Bashkise per miratimin e Buxhetit te vitit 2007 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme: a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin ...

http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/KeshilliBashkiak/Vendimet07/Vendimi%20Nr.13%20%20Date%2006.06.%202007%20-%20Per%20miratimin%20e%20Buxhetit%20te%20Bashkise%20per%20vitin%202007.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
Tiranë, Tetor 2005 - crca.al

shoqërore”, Ligji nr. 8652, datë 31.05.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i decentralizimit), ... 3 Ligji nr. 9355, ...

http://www.crca.al/sites/default/files/publications/Standarteve_e_sherbimeve_shoqerore_Tetor_2005.pdf

Date added: February 1, 2017 - Views: 1

pdf
PROJEKT-VENDIM Nr Datë 2014 - bashkialushnje.gov.al

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar ;Ligji Nr. 181/2013, date 28.12.2013; Ligj Nr. 85/2014, date 17.07.2014 Ligjin Nr.8652, ...

http://www.bashkialushnje.gov.al/sq-al/Services/Bizneset/PublishingImages/Pages/Informimi-per-qytetarin/Paketa%20Fiskale%202015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
LIGJ Nr. 68/2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR ...

Nr. 68/2014 PËR DISA SHTESA DHE ... në zbatim të këtij ligji, ... “Njësitë e qeverisjes vendore” kanë të njëjtin kuptim të dhënë sipas ligjit nr. 8652,

http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb145157.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
REPUBLIKA SHQIPERISE PROJEKT -VENDIM NR DATE

NR_____ DATE _____ Per ... Në mbështetje të ligjit nr. 8652 dt.31/07/2000 “ Për organizimin dhe funksionimin e ... Ligji nr.9723 “Per Qendren Kombetare te

http://www.infocip.org/al/wp-content/uploads/2011/12/DRAFT-Paketa-Fiskale-2012-Bashkia-Durr+%e2-%bds.pdf

Date added: January 13, 2017 - Views: 1

pdf
P.Draft – Paketa Fiskale 2016 - himara.gov.al

Ligji nr.8652 date 31/07/2000, “Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore” i ndryshuar, Ligjin nr. 30/2015, “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ...

http://himara.gov.al/himara/wp-content/uploads/2016/05/Vend.PF_.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN ...

Vendimit nr. 143, datë 12/03/2014 ... si dhe kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga ligji përkatës ... Njohuritë mbi Ligjin 8652 datë 31.07.2000 “Për ...

http://bashkiakorce.gov.al/files4users/files/Specialist%20AB.pdf

Date added: October 17, 2016 - Views: 1

pdf
Qeverisja Vendore në Shqipëri - shtetiweb.org

Ligji mbi Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore (nr. 8652; 2000) 7. Ligji Mbi Ndarjen Administrativo -Territoriale (nr. 8653; 2000) 8. Ligji Mbi ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/01/qeverisja-vendore.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 4

pdf
E Drejta Mjedisore - ResearchGate

6.10 Ligji Nr. 9385, Datë 4.05.2005 “Mbi Pyjet dhe Shërbimin Pyjor ... 19.1 Ligji Nr. 8652, datë 31.07.2000 “Organizimi dhe Funksionimi i Qeverisjes Vendore”

https://www.researchgate.net/profile/Prof_Dr_Bashkim_Lushaj2/publication/228258687_Legjislacioni_Mjedisor_%28Environmental_Law%29/links/558402bf08aefa35fe326504.pdf

Date added: October 23, 2016 - Views: 2

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË BASHKISË ...

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8652 i 2000 ... “Për Mbrojtjen e Mjedisit” Ligji nr. 8934 i 2002

http://reference.akpt.gov.al/Custom/handlers/Download.ashx?id=e7a33d60-5907-4e46-b79f-65997b64d33a&tp=act

Date added: January 22, 2017 - Views: 1