Pasqyrat pdfs

Searching:
pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2014 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2014 Faqe 2 prej 15 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shënim 30 Qershor 2014 31 Dhjetor 2013

http://bqk-kos.org/repository/docs/2015/Pasqyrat_financiare_BQK_Qershor_2014.pdf

Date added: August 22, 2016 - Views: 4

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Shënime mbi pasqyrat financiare

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20BQK%202010.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat E Rrafshta - pdfsdocuments.com

Pasqyrat downloads at Booksreadr.net - Download free xls files,ebooks and documents - www.financa.gov.al. Fizika e pergjithshme prog MI-362777 Download www.boookar.org.

http://www.pdfsdocuments.com/pasqyrat-e-rrafshta.pdf

Date added: January 5, 2017 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare - ss-edu.info

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf

Date added: August 23, 2016 - Views: 3

pdf
IAS 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare - kkk.gov.al

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve.

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - pak-ks.org

pasqyrat financiare pËr periudhËn e pËrfunduar mË 30 shtator 2014 tabelat e raporteve financiare buxheti i kosovËs (fondi i pËrgjithshËm qeveritar, tË hyrat e ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_PASQYRAT_FINANCIARE_Buxheti_i_Kosoves_Janar-Shtator_2014_searchable.compressed.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE DHE RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR ...

Pasqyrat financiare janë pëgatitur në përputhje me Standardet Kosovare të Kontabilitetit sipas kostos historike të modifikuara nga rivlerësimi i aseteve dhe ...

http://www.institutigap.org/documents/53442_Pasqyrat%20financiare%202014.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
Standard Ndërkombëtar i Kontabilitetit 27 Pasqyrat Financiare ...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE FONDET NË MIRËBESIM PËR PERIUDHËN E ...

PASQYRAT FINANCIARE Janë përgatitur në përputhje me Rregullën Financiare nr. 03/2013 të Ministrisë së Financave; nenin 20.1.1.1. Pasqyrat

http://www.pak-ks.org/repository/docs/160215_Pasqyrat_Financiare_-_Fondet_ne_Mirebesim_2015.compressed.pdf

Date added: October 12, 2016 - Views: 1

pdf
VLERËSIMI I GJENDJES FINANCIARE - Fakulteti Ekonomik

Pasqyrat financiare të tij; 2 . PASQYRAT FINANCIARE •Bilanci i gjendjes •Pasqyra e të ardhurave •Rrjedhja e parasë – cash flow 3 . BILANCI I GJENDJES

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/eaf65067-dffe-437c-a292-b534ba3cc214/Sllajde-nga-lenda-Financa-me-titull---Vleresimi-I-.aspx

Date added: August 23, 2016 - Views: 2

pdf
HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT Prof.ass.dr. Nexhmie Berisha ...

që quhet KONTABILITETI FINANCIAR dhe katër pasqyrat financiare që janë produkt i këtij sistemi. Prezantim i kontabilitetit dhe bizneseve - KON_2 . 2015-03-11 20

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/190b72cd-9b0d-457e-95c5-371210f52333/Ligjeratat-nga-lenda-Kontabilitet-(Prof-Dr-Nexhmie.aspx

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Raporti Vjetor 2014 - ProCredit Bank Kosova

Pasqyrat financiare ...

https://procreditbank-kos.com/repository/docs/Raporti_Vjetor_2014_322308.pdf

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Sferike Konkave - pdfsdocuments.com

Pasqyrat Sferike Konkave.pdf DOWNLOAD HERE 1 / 2. http://www.pdfsdocuments.com/out.php?q=Pasqyrat+Sferike+Konkave

http://www.pdfsdocuments.com/pasqyrat-sferike-konkave.pdf

Date added: August 30, 2016 - Views: 1

pdf
Raporti i Auditimit dhe Pasqyrat Financiare 2013 Final i ...

Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS 31 Dhjetor 2013

http://www.rtklive.com/pages/files/Raporti_Auditimit_2013_.pdf

Date added: February 6, 2017 - Views: 1

pdf
RAPORTI VJETOR I PERFORMANCËS SË NDËRMARRJEVE PUBLIKE 2012

PF Pasqyrat Financiare PPP Partneriteti Publiko-Privat PTK Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës RTK Radio Televizioni i Kosovës SCADA/EMS Sistemi i ...

http://www.mzhe-ks.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Vjetor_i_Performances_se_Ndermarrjeve_Publike_2012.pdf

Date added: September 7, 2016 - Views: 4

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Pasqyrat financiare td bashkangjitura janE p€rgatitur pdr qdllime t6 plot6simit td detyrimeve qii rrjedhin nga kontrata dhe paraqesin njd pamje t€ plot6 tE ...

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Posta ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2014

http://www.kosovotelecom.com/tk/upload/pasqyrat_financiare_2014.pdf

Date added: September 5, 2016 - Views: 5

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12

Shënimet 2011 2010 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,663,589.70 2,606,708.21 Te hyrat tjera 255,422.73 114,094.00 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.kru-radoniqi.com/inc/pdf/pasqyrat_2011.pdf

Date added: February 6, 2017 - Views: 1

pdf
RAPORT - hidroregjioni-jugor.com

Pasqyrat financiare të Audituara për 2013 dhe letrës për menaxhmentin të bërë nga Auditori i Jashtëm. Është bërë shqyrtimin dhe aprovimi i ...

http://hidroregjioni-jugor.com/rregulloret/150316-fb-hj--RAPORT%20VJETOR-%20JANAR-DHJETOR%202014.pdf

Date added: January 5, 2017 - Views: 1

pdf
Bilanci I Gjendjes I Nje Firme - pdfsdocuments2.com

Pasqyrat financiare te konsoliduar http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/4_pasqyrat_financiare_te_konsoliduara.doc Korporata e cila posedon krejt ose ...

http://www.pdfsdocuments2.com/b/48/bilanci-i-gjendjes-i-nje-firme.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 ...

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të Bankës së Shqipërisë më

https://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

pdf
NLB PRISHTINA SH.A. Financial Statements prepared in ...

NLB PRISHTINA SH.A. Financial Statements prepared in accordance with Rules and Regulations of the Central Bank of Kosovo For the year ended December 31, 2011

http://nlb-kos.com/images/stories/pasqyra-financiare/BQK_Pasqyrat%20Financiare%20dhe%20Raporti%20i%20Auditorit%20NLB%20Prishtina_2011.pdf

Date added: October 2, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike përveç sa më poshtë: • Instrumentet derivative financiare janë matur me vlerë të drejtë

https://www.raiffeisen.al/images/uploads/documents/pdf/IFRS_Pasqyrat_Financiare_t%c3%ab_Konsoliduara_2008.pdf

Date added: October 12, 2016 - Views: 1

pdf
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat ...

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur 31 Dhjetor 2009

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/PTK_31_dhjetor_2009_ALB_18_Qershor_2010_FINAL.pdf

Date added: October 12, 2016 - Views: 3

pdf
Fizika 9 - shblsh.com

në thjerrat, në pasqyrat e rrafshta dhe në pasqyrat sferike; Të përcaktojnë me matje të drejtpërdrejtë largësitë vatrore të thjerrave e pasqyrave;

http://shblsh.com/pdf/plani-kl-9-fizike.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

Bank – Albania Sh.A., was authorized to operate in all fields of banking activity. During 2001 the Bank changed its name to the Commercial Bank of Greece (Albania)

http://www.abi.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës

Pasqyrat financiare të konsoliduara që auditohen në pajtim me Standardet ndërkombëtare të auditimit dhe në pajtim me nenin 5 paragrafi 3. të këtij ligji, ...

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: August 22, 2016 - Views: 2

pdf
Pasqyrat financiare 2008 - kk.rks-gov.net

Komuna e Gjakoves Pasqyrat Financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008 (me raportin e auditorit te pavarur ...

https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/2bab0ca1-f954-4ee6-b1cd-e807f99cca3f/Pasqyrat-financiare-2008.aspx

Date added: August 28, 2016 - Views: 5

pdf
INSIG sh.a. Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e ...

INSIG sh.a. Pasqyrat Financiare të Konsoliduara . për vitin e mbyllur më . 31 dhjetor 2014 (me raportin e audituesit te pavarur bashkëlidhur)

http://www.insig.com.al/wp-content/uploads/2015/privatizimi/2014_INSIG_Pasqyrat_financiare&auditimi.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

pdf
RAPORTI FINAL I AUDITORIT TË PAVARUR DHE PASQYRAT FINANCIARE

Pasqyrat financiare të vitit 2009 janë të audituara nga i njëjti auditues i cili shpreh mendim të kualifikuar në raportin e datës 14.06. 2010.

http://www.mzhe-ks.net/npmnp/repository/docs/RapFinal_i_Aud_Jashtem_2010_te_KRU_Hidromorava.pdf

Date added: September 5, 2016 - Views: 6

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

pËr pasqyrat vjetore financiare tË ministrisË sË ekonomisË dhe financave pËr vitin e pËrfunduar me 31 dhjetor 2010 prishtinë, qershor 2011 .

http://www.zka-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: October 18, 2016 - Views: 4

pdf
Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet ...

Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2014 .

http://www.nlbprishtina-kos.com/images/stories/pasqyra-financiare/raportiiauditorittejashtem2014bqk-ifrs-shqip0.pdf

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - qkr.gov.al

PASQYRAT FINANCIARE ( Nezbatim teStandarteve Kombetare teRaportimit Financiar(SKK)dhe LigjitNr.9228Date29.04.2004 PerKontabilitetin dhePasqyratFinanciare ) Viti

http://www.qkr.gov.al/nrc/NRCControls/DownloadFile/Download.aspx?id=0FD66F5E-0678-4DC3-A003-CEAC022BC6D6

Date added: February 6, 2017 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Komuna ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Komuna e Suharekës 31 Dhjetor 2010 . Përmbajtja Faqe Raporti i Auditorëve të Pavarur 1 General 6

http://www.zka-rks.org/repository/docs/Suhareka__31.12.2010_shqip_785226.pdf

Date added: December 30, 2016 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

pasqyrat financiare të Bankës për vitin që mbyllet më 31 dhjetor 2010 janë audituar më datë 10 mars 2011 nga një auditues tjetër i pavarur, opinioni i

https://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: August 30, 2016 - Views: 1

pdf
OPERATORI I SISTEMIT, TRANSMISIONIT dhe TREGUT – KOSTT J.S

OPERATORI I SISTEMIT, TRANSMISIONIT dhe TREGUT – KOSTT J.S.C Pasqyrat Financiare 31 Dhjetor 2010 (Me raportin e auditorëve të pavarur bashkëlidhur)

http://www.kostt.com/website/images/stories/dokumente/publikime/Pasqyrat_financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_31_dhjetor_2010.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 6

pdf
Banka e Re e Kosovës - nlbprishtina-kos.com

Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Rregullat dhe Rregulloret e Bankës Qendrore të Kosovës Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2014 .

http://nlbprishtina-kos.com/images/stories/pasqyra-financiare/raportiiauditorittejashtem2014bqk-shqip0.pdf

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

pdf
U D H Ë Z U E S - ek-sk.com

Pasqyrat financiare që do të dorëzohen në Drejtoritë Rajonale Tatimore detyrimisht do të jenë të firmosura nga administratori dhe nga hartuesi.

http://www.ek-sk.com/attachments/article/164/Udhezues%20Bilanceve%202012.pdf

Date added: October 8, 2016 - Views: 1

pdf
Komuna e Kaçanikut - GAP

10 ZAP, Raporti i Auditimi mbi Pasqyrat Financiare të Komunës së Kaçanikut Mbyllur me 31 Dhjetor 2012, 06 Gusht 2013 http://oag-

http://www.institutigap.org/documents/11060_KACANIKU.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” Sh.A 31 Dhjetor 2010. 2 Përmbajtja Faqe

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Aud_Jashtem_te_PF_2010_te_NP_ANP__sha.pdf

Date added: December 1, 2016 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

republika e kosovËs zyra e auditorit tË pËrgjithshËm nr. i dokumentit: 22.17.1-2013-08 raporti i auditimit pËr pasqyrat financiare tË komunËs sË ferizajt

http://kk.rks-gov.net/ferizaj/getattachment/Publikimet/Raportet-e-Auditorit-Gjeneral/RaportiAuditimit_KFE_2013_Shqip_384613.pdf.aspx

Date added: October 2, 2016 - Views: 1

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

ndihmojnë për të analizuar më mirë pasqyrat bazë kontabël që janë: bilanci i ndërmarrjes dhe llogaria e rezultatit. Shënim: ...

http://ndihme.imb.al/Content/Help/Hyrje/Kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare të ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike përveç sa më poshtë: • Instrumentet derivative financiare janë matur me vlerë të drejtë

https://www.raiffeisen.al/images/uploads/documents/pdf/IFRS_Pasqyrat_Financiare_t%c3%ab_Ve%c3%a7anta_2010.pdf

Date added: February 6, 2017 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M PËR ...

Pasqyrat FI 17Q, 18Q, 19Q, 20Q dhe 21Q raportohen në çdo rast brenda 30 ditëve kalendarike nga fundi i çdo tre mujori. ER: Kurset e këmbimit

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: August 30, 2016 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr. 84/2014 Date 17.7.2014 PËR DISA NDRYSHIME 9920,NË ...

8.Pasi tatimpaguesi ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes dhe ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore, gjobat dhe interesat e papaguar, organi ...

http://www.ek-sk.com/attachments/article/195/Ligji%2084,2014%20dt.17.07.14%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Procedurave.pdf

Date added: November 3, 2016 - Views: 1

pdf
RAPORT FINAL I AUDITIMIT MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS ...

MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË ISTOGUT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2006 Prishtinë, nëntor 2007 Office of The Auditor General

http://www.oag-rks.org/repository/docs/2006_Raport_Final_per_komunen_e__Istog.shqip_3.3.2008_415965.pdf

Date added: January 5, 2017 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - bakertillyalbania.com

PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE Objektivi 1. Objektivi i këtij Standardi është të përshkruajë kërkesat lidhur me kontabilizimin dhe dhënien

http://www.bakertillyalbania.com/files/Ndryshime%20SNRF%20-%202012.pdf

Date added: October 2, 2016 - Views: 1