Geskrewe Preke txts

Searching:
txt
uir.unisa.ac.za

... kortverhale, gedigte, preke en vele ander. 9oorbeelde hiervan is (lisabeth ... skilderye, beeldhouwerk en ander nie-geskrewe of nie- gesproke bronne.

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/5671/thesis_berger_f.pdf.txt?sequence=3

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

txt
uir.unisa.ac.za

DIE SOSIALE KONSTRUKSIE VAN ‘N NARRATIEWE PASTORALE BEDIENINGSPATROON deur MARIUS LEON JOHNSON voorgelê luidens die vereistes vir die graad DOCTOR TEOLOGIAE in die ...

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/543/thesis.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

txt
scholar.sun.ac.za

?n PRAKTIES-TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE KONFLIK IN DIE TRANSFORMASIEPROSES IN DIE NEDERDUITS GEREFORMEERDE GEMEENTE OP-DIE-BERG deur Willem H. B. Muller Tesis ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/80030/muller_prakties_2013.pdf.txt?sequence=3

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

txt
dspace.nwu.ac.za

F.W. LEUSCHNER B.COM.; TH.B.; M.TH. Proefskrif voorgelg vir die graad Philosophiae Doctor in Liturgiek aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom Kampus Promotor ...

http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/116/leuschner_fw.pdf.txt?sequence=3

Date added: August 20, 2016 - Views: 3

txt
www.dbnl.org

t.n&a tydskrif vir nederlands en afrikaans 14de jaargang nr . 12007 g ..... vi ci 'tl ~ ~ ;.::i ' ttl ;5 - ~ 0 ;.::i z ...

http://www.dbnl.org/arch/_tyd001200701_01/pag/_tyd001200701_01.txt

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

txt
scholar.sun.ac.za

DIE GESKIEDENIS VAN DIE AFRIKANER-OORLAMS IN DIE TYD VAN JONKER AFRIKANER, 1790-1861 deur BARBARA POOL Proefskrif ingelewer vir die graad Doktor in Geskiedenis in die ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/20422/pool_geskiedenis_1995.pdf.txt;sequence=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

txt
dspace.nwu.ac.za

DIE TRANSFORMERENDE WISSELWERKING TUSSEN DIE LITURGIE VAN DIE EREDIENS EN DIE LITURGIE VAN DIE LEWE deur Stephanus Petrus van der Schyff B A, Th.B, Th.M Proefskrif ...

http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/1853/vanderschyff_stephanusp(1).pdf.txt;sequence=3

Date added: August 22, 2016 - Views: 3

txt
www.dbnl.org

DIE INVLOED VAN 'Ê NGELS o · AFRIKAANS p DEEL I. ~n Sosiologies ~taalkundige Ondersoek DEUR H. J. ROUSSEAU, B~Ed., M.A., D.Litt. DEUR DIE SUID·AJ!'RIKAANSE ...

http://www.dbnl.org/arch/rous018afri01_01/pag/rous018afri01_01.txt

Date added: February 17, 2017 - Views: 1